Vital Japan |Bilingual Professionals Network
Vital Japan - Bilingual Professionals Network

Discussion and Networking in English and Japanese
“ú–{Œê
English
Home
About Vital Japan
Events
How to Join
Materials
Past Events
Mailing Lists
Members' Only
Mixi community
Links

GEO Network
GEO Global
GEO biz
Gaikoku.info

@About Vital Japan
About Vital Japan


Vital Japan is a Tokyo-based bilingual professionals group dedicated to providing a forum for members to meet and discuss business and public policy issues in English.

Monthly sessions and networking parties are the core activities of Vital Japan. Professionals of any nationality with English or Japanese proficiency are welcomed to our events.

Please sign-up for our upcoming events by sending sign-up forms, or subscribe to our mailing list for upcoming events and other info.

Quick Facts

Foundation: November 2002
Number of members: Over 10,000 members (Including Vital English)
Age range of members: 20s to 40s (80%)

Activities

Offline
*Vital Japan monthly session - Discussion sessions with guest speakers in English followed by networking parties
*Vital English - Study sessions for English learners
*Networking Parties

Online
*Mailing list
*Vital Japan Community(ViCom) - SNS for Vital Japan members
*facebook
*twitter

Media Coverage in Japanese


Details in Japanese


Home | About Us in Japanese | Organizers | Contact @January 23, 2014


(C)2002-2014 Vital Japan All rights reserved.